โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

งานบัณฑิตน้อย

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดงานบัณฑิตน้อย ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

กิจกรรม ม.6 อำลาสถาบัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 82 ได้แสดงความกตัญญุตาขอบพระคุณต่อคณะผู้บริหาร คณะครู

กิจกรรมกีฬาสี-วันเด็ก

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562

AS Family Fun Fair #5

จัดกิจกรรม AS Family Fun Fair #5 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2561

Welcome to Assumptionsuksa School

Informations
- โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเครือข่าย “ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด)” ซึ่งได้ส่งเสริมครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน จิตตารมณ์ของชมรมวีเสด คือ ปลุกจิตสานึกให้เด็กนักเรียนเกิดจิตอาสาผ่านการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม แบ่งงานตามหน้าที่และตามทักษะของแต่ละบุคคล ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนพันธุ์กล้าอาสาทาสีอาคารผู้ป่วยใน” โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านท่าไม้ยาว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้าและพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 และร่วมกิจกรรมทาสีกาแพงโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22-23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-MAIL

assumpsuksa@gmail.com

PHONE

02-630-6063, 092-536-0607