::: โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ::: Assumptionsuksa School :::การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

:: MAIN MENU ::

 

>>ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
   ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 
>>ทำเนียบผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน
   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
   ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
   คณะผู้บริหารปีการศึกษา 2558
 
>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายกิจการนักเรียน
   ฝ่ายวิชาการและวัดผลการศึกษา
   ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่
   ฝ่ายจิตตาภิบาล
 
>>อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
   ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ประวัติประมุขของคณะฯ
   พระสงฆ์ในอัครสังมณฑลฯ
   โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
   ณะภคินีพระหฤทัยฯ
 

New Page 1

 

 
 

 
 

กิจกรรม AS Family Kids
 

 

“อสศ. Math for Life”

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ Camp สนุก KIDS “อสศ. Math for Life”
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
 โดยอาจารย์จากสถาบัน ICreation
ที่มีชื่อเสียง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และจินตคณิต
    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
 [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรม AS Family Kids

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
จัดกิจกรรม
AS Family Kids "จิ๋วแจ๋วตะลุยฝัน"
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
สวดสายประคำเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558   [ประมวลภาพ]   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558   [ประมวลภาพ]
เมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม 2558
  [ประมวลภาพ]

 
ฉลองศาสนนามซิสเตอร์สมลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
English Camp อนุบาล 1 - อนุบาล 3

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2558
โดยจัดกิจกรรมในหัวข้อ 
“LET’ S GO TO THE ZOO” ที่สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา
ร่วมกับทีมวิทยากรจาก
Siam Computer & Language School
   [ประมวลภาพ]

 
การแข่งขันตอบพระคัมภีร์จากหนังสือกิจการอัครสาวก "Bangkok Bible Contest I"

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เมื่อวันที่  20 - 21 สิงหารคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
"ดีเด่น"

เมื่อวันที่  20 สิงหารคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมฉลองนามชื่อโรงเรียนแม่พระอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่  14 สิงหารคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่  11 สิงหารคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่  10 - 18 สิงหาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
ฉลองศาสนนามคุณพ่อพรชัย

เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
มอบเข็มให้สภานักเรียน

เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
รับรางวัลครูดีเด่น "ระดับโล่ทอง" และ ห้องสมุดดีเด่น "ระดับโล่ทอง"

เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมไหว้ครู

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
จัดพานไหว้ครู

เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
นักเรียนคาทอลิกฟื้นฟูจิตใจ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
วันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ไตรอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
ประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 

กิจกรรมน้อมจิตคารวะ

คณะครู บุคลากร พนักงาน และนักเรียน จัดกิจกรรมน้อมจิตเคารวะ ขอพรจากคณะผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงสานิจ  สถะวีระวงศ์  บาทหลวงพรชัย  แก้วแหวน  ซิสเตอร์นัยนา  จันทรสุขสันต์

และซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558  [ประมวลภาพ]

 

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ กล่าวให้โอวาทนักเรียนเปิดปีการศึกษา 2558
คณะครู นักเรียน เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 

 

 ประมวลภาพ
พิธีต้อนรับผู้บริหารใหม่

และปฐมนิเทศครูใหม่
 [13 พฤษภาคม  2558]

 

 ประมวลภาพ
 
รางวัล "สัญญา ธรรมศักดิ์"
 [3 กุมพาพันธ์ 2558]

 

 ประมวลภาพ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
 [ 29 มกราคม 2558]

         

 ประมวลภาพ
 
งานฆุฑิตาจิตและรดน้ำขอพร
 [8 เมษายน  2558]

 

 ประมวลภาพ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 [8 เมษายน 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
มุฑิตาจิต ครูเกษียณ
 [ 8 เมษายน 2558]

         

 ประมวลภาพ
 
ต้อนรับพระคาร์ดินั
 [9 มีนาคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
ดูงานการศึกษาต่างประเทศ 2557
 [6-8 มีนาคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
ประชุมผู้ปกครอง

รับทราบผลการเรียน 2557
 [ 21 มีนาคม 2558]

         

 ประมวลภาพ
 
ฟื้นฟูจิตใจ รับศีลสง่า
 [5 กุมภาพันธ์ 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
อำลาสถาบัน
 [30 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
งานห้องสมุดนักอ่าน
 [ 29 มกราคม 2558]

         

 ประมวลภาพ
 
อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
 [29 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
ประชุมสภานักเรียน
 [27 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
งานแนะแนว
 [ 27 มกราคม 2558]

         

 ประมวลภาพ
 
Big Cleaning Day
 [26 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
น้อมนำพรแสดงความยินดี
 [24 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
พิธีรับศีลกำลัง
 [ 23 มกราคม 2558]

         

 ประมวลภาพ
 
ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
 [22 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
วันวิชาการเขต 1
 [21 มกราคม 2558]

 

 ประมวลภาพ
 
งานเลี้ยงวันครู อสศ.
 [ 19 มกราคม 2558]

         
 

 

  

[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๙
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในการประกวด
"ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง" 10 สิงหาคม 2555
[และผลงานอื่นๆ คลิ๊ก]

 

เข้าร่วมการประกวด SKATE ASIA 2012
ในวันที่ 2
–9 สิงหาคม 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมประกวดความสามารถด้านการร้องเพลง
Star  Search Final 
ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
และเป็นตัวแทนสาขาสยามพารากอน
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง  รุ่นอายุ 5-7 ปี จากสถาบัน
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา สตาร์เมคเกอร์

 

ได้รับรางวัลชมเชย จาก การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “ดิน  น้ำ ป่า 84 พรรษา มหาราชา”
โครงการ
CDG YOUNG WRITER AWARDS ครั้งที่ 6
 

นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในชุด "ตามรอยพระราชา"
กับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 ณ พิธีท้องสนามหลวง
 

เข้าร่วมโครงการ Sabinie วาดฝัน
เป็นชุดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

 

 

รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

 
 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 
โรงเรียนเซนต์ไมกิ้ล
 
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
 
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
  โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค สามัญ
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค บริหารธุรกิจ
 
โรงเรียน
แม่พระฟาติมา
  โรงเรียนบ้านฟาติมา(สถานเลี้ยงเด็ก)
 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
 
โรงเรียนประชานารถ
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
 
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
 
โรงเรียนมาเรียลัย
 
โรงเรียนดาราสมุทร
 
โรงเรียนมารดานฤมล
 
โรงเรียนนักบุญเปโตร
 
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
 
โรงเรียนอันนาลัย
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
 
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
 
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
 
โรงเรียนไตรราชวิทยา
 
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
 
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

 
 
เซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2011  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com