5 ก.ค. 61 มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์ภาษาไทย

5 images

5 ก.ค.61 ดูเม็กซ์

116 images

13 ก.ค.61 เด็กปฐมวัยปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

26 images

19 มิ.ย. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

7 images

20 ก.ค. 61 ทัศนศึกษา ป.1 - 3

26 images

20 มิ.ย. 61 ต้านยา-ขับขี่ปลอดภัย

32 images

20 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขต1

7 images

25 - 29 มิ.ย 61 สัปดาห์ภาษาไทย

31 images

26 ก.ค. 61 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

6 images

26 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษา

28 images

28 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเลือ

27 images