Up

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554

Slideshow

วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายบุคลาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดดำเนินการ ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งระเบียบปฎิบัติของโรงเรียนให้นักเรียนรับทราบ

IMG_8982
IMG_8983
IMG_8985
IMG_8989
IMG_8991
IMG_8992
IMG_8993
IMG_8995
IMG_8997
IMG_8999
IMG_9003
IMG_9005
IMG_9006
IMG_9007
IMG_9008
IMG_9009
IMG_9010
IMG_9013
IMG_9015
IMG_9016
IMG_9018
IMG_9025
IMG_9027
IMG_9029
IMG_9046
IMG_9048
IMG_9049
IMG_9062
IMG_9069
IMG_9078
IMG_9079
IMG_9080
IMG_9095
IMG_9097
IMG_9099
IMG_9137
IMG_9142
IMG_9143
IMG_9151
IMG_9153

Total images: 40 | Last update: 6/8/11 12:50 PM |