ทัศนศึกษา ป่าชายเลนบางปู

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปาการ
เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายเนตรนารีสามัญ ป.4

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดเข้าค่ายเนตรนารีสามัญสำหรับนักเรียนป.4 มีการรับเข้ากองสำหรับ
เนตรนารีสามัญใหม่โดยผู้กำกับลูกเสือ
การเดินทางไกล ฐานความรู้ ฐานผจญภัย และรอบกองไฟ
เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายภาษาอังกฤษ .1-.3

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน .1-.3 ใช้ชื่อว่า "As Being Green Integrated English Camp 2013" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ในเชิงปฏิบัติการ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน
ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ.  Millford Paradice จ.ประจวบคีรีขัน
จัดโดยกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ

 

ค่ายภาษาอังกฤษ .4-.6

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 ใช้ชื่อว่า "As Being Green Integrated English Camp 2013" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ในเชิงปฏิบัติการ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน
ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ. Millford Paradice จ.ประจวบคีรีขัน
จัดโดยกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ

 

ค่ายภาษาอังกฤษปฐมวัย

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในเชิงปฏิบัติการ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 จัดโดยกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ

 

ค่ายบูรณาการวิชาการ

  

ซิสเตอร์มาลีรัคน์ บุญอนันตบุตร ประธานจัดค่ายบูรณาการวิชาการ ได้เรียนเชิญ คุณพนิดา ชินสุวพลา นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดงาน ค่ายบูรณาการวิชาการในปีนี้ จัดเป็น “ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” และร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.พิชสา แซ่ตั้ง ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2556

 

อบรม การวิจัยในชั้นเรียน

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่คณะบุคลากรครูของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
และคณะครูจากโรงเรียนในเขต 1 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ “การวิจัยชั้นเรียน”
จัดที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

 

อบรม การจัดการเรียนรู้จริยธรรม MCCP

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่คณะบุคลากรครูของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
หัวข้อการอบรมเรื่อง "การจัดเรียนรู้จริยธรรมแบบ
MCCP (Modification of Christain Communities Program)”
เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2556

 

แสดงศักยภาพชมรม

  

คุณพ่อเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานเปิดงาน วันแสดงผลงานชมรม ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2556

 

กิจกรรมแนะแนว

  

ซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน วันแนะแนว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและทางด้านการประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
 2556 จัดโดยกลุ่มงานแนะแนว

 

AS Asian Day

  

ซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน AS Asian Day ได้มอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศในการแข่งกิจกรรมต่าง ๆ ชมนิทรรศการ และการแสดงบนเวที เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จัดโดยกลุ่มสาระสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

Open House Special Intensive English Program

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม Open House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
Intensive English Program & Special Intensive English Program
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ป.1/1ห้อง IP
แผนใหม่ และป.1/3 ห้อง SIP

 

Open House Special Intensive English Program

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม Open House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
Special Intensive English Program เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ป.2/3

 

Open House Intensive English Program

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม Open House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เยี่ยมชม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน Special Intensive English Program ชั้นประถม 3/3
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม
 2556

 

วันสุนทรภู่

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ประธานเปิดงานนิทรรศการสุนทรภู่ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงบรมครูแห่งกาพย์กลอนของไทยนามกระเดื่อง พระสุนทรโวหาร (สุนทร ภู่)และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากภายในและภายนอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

 

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนของนักเรียน

  

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศ
ผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  พร้อมประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยมีซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธี

 

นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
American Field Service ( AFS)

น.ส.อลิส  วานิชอังกูร  ม.5/1
ประเทศฮังการี

น.ส.ณัชชา  ฤทธิ์แดง  ม.5/6
ประเทศฟินแลนด์

น.ส.เมษยา  ซิ้มเจริญ  ม.5/2
ประเทศนอรเวย์

 

น.ส.อลิส  วานิชอังกูร  น.ส.ณัชชา  ฤทธิ์แดง   และน.ส.เมษยา  ซิ้มเจริญ  ได้รับทุนการศึกษา
จากการสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาของ
มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนเงิน
บริจาคสมทบทุนของแต่ละประเทศ  และผู้ที่สมัครขอทุนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศ
และต้องเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ที่มูลนิธิกำหนดให้เท่านั้น 

 

น.ส.ภารดี กิ่งคำ
ม.4/3
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยนานาชาติของ

AYC Intercultural ProgramsThailand
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.กัลยรัตน์ ลัภนะนรเศรษฐ์ 
ม.5/4
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-นานาชาติของ
AYC Intercultural ProgramsThailand
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
ศึกษาธิการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.อุรัสยา พงศ์ทรัพย์เจริญ 
 ม.5/1
ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
นักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการ
ลูกเสือโลก ณ ประเทศสวีเดน

 

 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com