โครงการ/งาน/กิจกรรมฝ่ายจิตตาภิบาล
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
     
1.  โครงการค่ายจริยธรรม  
2.  โครงการพัฒนางานจิตตาภิบาล  
3.  โครงการอุ่นไอรัก  
4.  โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  
5.  โครงการสัมผัสชีวิต  
6.  โครงการธารน้ำใจสู่ชุมชน  
7.  โครงการพระธรรมนำชีวิตวจนะนำชีวา  
8.  โครงการคริสต์มาสหรรษา  
9.  โครงการศาสนสัมพันธ์  
10.  โครงการวันพระคัมภีร์  
11.  โครงการอส.ศ.ร่วมใจเทิดไท้ 84 พรรษา  
12.  โครงการคำสอนเพื่อชีวิต  
13.  โครงการเพื่อนคู่ใจใฝ่หาคุณธรรม  
14.  โครงการวันสำคัญ  
15.  โครงการมือสองสิ่งของมีค่า  
16.  โครงการวิชาคริสตศาสนานำพากระบวนการคิด  
17.  โครงการปรึกษาฝ่ายจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น  
     
     
     


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com