งานเลี้ยงมุฑิตาจิตและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

  

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรับประทานอาหาร
ในงานเลี้ยงมุฑิตาจิตครูเกษียณ
และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสสงกรานต์
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)   [ประมวลภาพ]

 

มุฑิตาจิต ครูเกษียณ

  

คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธารพิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ 4 ท่าน ประกอบด้วย
คุณครูสุชานุช  แสดงหาญ  คุณครูอนงค์นาถ สร้อยโมรี คุณครูสมทรง ศิริฐานนท์
และคุณครูอมรรัตน์ ธีระวรรณ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 

งานสานสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 2558

  

คุณณัฐพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์ นายกสมาคมและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประธานจัดงานสานสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2557
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธานเปิดงาน
"80AS Family Fun Fair"
เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 
ประเมินคุณภาพภายใน 2557
  
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และผู้แทนครู
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
 ประจำปีการศึกษา 2557
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งผลการประเมินโรงเรียนของเราได้ 100 คะแนนเต็ม
เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]
 

Internal Audit

  

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อประเสริฐ อาจารย์ประเสริฐ
และคณะกรรมการ เยียมโรงเรียนด้านบริหารจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 

“เอกชน คนสร้างชาติ” วันการศึกษาเอกชน 2558

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับเกียรติจากสภาการศึกษาคาทอลิก ในฐานะที่ได้รับรางวัล
“โรงเรียนเอกชนฯ ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”
และการพัฒนาจริยธรรมค่านิยมประการที่ 2
ซึ่งเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม แสดงผลงานของโรงเรียน 2 บูธ
ในงาน
“การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สร้างคน สร้างชาติ” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๘ (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ประชุมเตรียมงานคอนเสิร์ต
80 AS family fun fair
ณ ห้องประชุมชันลอย อาคารเลโอ แปรูดอง
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารฯ)
  [ประมวลภาพ]

 
คณะ อสศ. แสดงความยินดี...
  
                  วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักพระสังฆราช เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพฯ ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษาและคณะ ผู้แทนคณะครู และผู้แทนคณะนักเรียน เข้าแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในโอกาส  พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแต่งตั้ง เป็นพระคาร์ดินัลองค์ที่ 2 แห่งประเทศไทย
  [ประมวลภาพ]
 
คณะ อสศ. น้อมนำพร
  
                              ในโอกาส Merry Christmas & Happy New Year 2015 ผู้แทนคณะครู และผู้แทน คณะนักเรียน นำของขวัญจาก คุณพ่อ ซิสเตอร์ และครู บุคลากร และคณะนักเรียน น้อมนำพรแด่... บาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช บาทหลวงอดุลย์ คูรัตน์ บาทหลวงประยุทธ ศรีเจริญ บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร บาทหลวงประจักษ์ บุญเผ่า บาทหลวงทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม และ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล
   [ประมวลภาพ]
 
คณะ อสศ.น้อมนำพร ณ บ้านอับราฮัม
  
                                 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ บ้านอับราฮัม สามพราน นครปฐม ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำผู้แทนคณะครู คณะนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบของขวัญจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครู บุคลากร และคณะนักเรียนในโอกาส ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู สิริอายุ 86 ปี ในวันที่ 24 มกราคม 2558 และแสดงความกตัญญูแด่พระสงฆ์ทุกองค์ ณ บ้านอับราฮัม โอกาสสวัสดีปีใหม่  [ประมวลภาพ]
 

แสดงความยินดีครูรับรางวัล

   
คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และคณะผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับครู
ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2557 และร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน เวลา 17:30 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
  [ประมวลภาพ]
 

กิจกรรมวันครู

   
คุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูบุคลากร และคณะนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี
กับครูรับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ 4 ท่าน ครูรางวัล "ครูดีศรีพระหฤทัย" 5 ท่าน
ครูสอนครบ 25 ปี 4 ท่าน และครูรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" 20 ท่าน
ในโอกาสวันครูแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
  [ประมวลภาพ]
 

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย

   
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 5 ท่าน คือ คุณครุเบญจมาศ แก้วมณี คุณครูประภาศรี สังข์แป้น
คุณครูเสาวลักษณ์ รัชตะหิรัญ คุณครูวาสนา เลิศโสภาและคุณครูธิติยา พงศ์ศิริไพศาล
เข้ารับรางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ที่ ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

ศึกษาดูงานการศึกษาและทัศนศึกษา

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ นำคณะครูไปศึกษาดูงานการศึกษา
ที่โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และไปทัศนศึกษายังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 26-29 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

แบ่งปันความสุข คริสตมาสและปีใหม่

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานส่งมอบความสุขแก่คณะครู
และบุคลากรอัสสัมชัญศึกษา โอกาสคริสตมาสและปีใหม่
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

ศึกษาดูงานการศึกษา

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ไปศึกษาดูงานการศึกษา ที่โรงเรียนเบ็ญจมเทพอุทิศ (ร.ร.มัธยม) และโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (ร.ร.ประถม) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

กิจกรรมวันคริสตมาสประจำปี 2557

   
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสตมาสประจำปี 2557
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรม
ร่วมกับซิสเตอร์ผู้อำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่าย
และ
ชมการแสดงละครคริสตมาส การแสดงบนเวทีและการละเล่นต่างๆ
 ร่วมกันมอบความสุขแก่กันและกัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โดยมีวาระสำคัญ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ แทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

น้อมนำพร คริสตมาส แด่พระอัครสังฆราชฯ

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ และตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมกับตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เข้าคำนับน้อมนำพรแด่ พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ในโอกาส เทศกาลพระคริสตสมภพ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายปฐมวัย ผู้ปกครองเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และศิษย์เก่าเครือข่ายผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]
 
น้อมนำพร แด่... พระอัครสังฆราช
   

ซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอธิการนัยนา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
น้อมนำพร แด่...พระคุณเจ้าพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิชย์
โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิส
เซเวียร์ ณ บ้านพักพระสังฆราช (3 ธันวาคม ทุกปี)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายจิตตาภิบาลและบริหารทั่วไป)
   [ประมวลภาพ]

 
ประชุมกรรมการบริหาร
   

ประชุมกรรมการบริหารและภาคี 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
(รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)   [ประมวลภาพ]

 
80 ปี อสศ. เดินการกุศลเพื่อการศึกษา
   

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ประธานจัดงาน 80 ปี ของการจัดการศึกษาในรั้ว อัสสัมชัญศึกษา
เพื่อจัดหางบประมาณซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานเปิดงาน "เดินการกุศลเพื่อการศึกษา"
พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ พี่น้องชาวขาว-แดง รวมพลังเพื่อการกุศลครั้งนี้

ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 

น้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัล

ซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เดินทางไปบ้านอับราฮัม อ.สามพราน จ.นครปฐม
เพื่อน้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสฉลองศาสนนาม อัครเทวดามีคาแอล (ซึ่งฉลองร่วมกับ อัครเทวดาราฟาแอล
และอัครเทวดาคาเบียล วันที่ 29 กันยายน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปลุกเร้าศักยภาพสมอง

  

ซิสเตอร์มาลีรัตน์ ผู้อำนวยการ คณะครูแผนกปฐมวัยและผู้ปกครองเครือข่ายฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ปลุกเร้าศักยภาพสมอง"
เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจและสามารถพัฒนาสมองของลูกได้ในขณะอยู่ที่บ้าน
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
 2556

 

ศิษย์เก่ารุ่น 20 มาเยี่ยมโรงเรียน

ศิยษ์เก่ารุ่น 20 นัดมาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เห็นการพัฒนาทั้งทางด้านอาคาร ภูมิทัศน์
และผลการเรียนรู้ พี่ๆ ฝากบอกน้อง ๆ ดีใจมาก ๆ ที่ได้กลับมาเยือน ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียนมาก ๆ นะจ้ะ
พี่อิจฉาน้องที่มีสื่ออุปกรณ์ใหม่ๆ ห้องเรียนมาตรฐานจ้า

 

สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาเยี่ยม

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษา ได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการ สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
 2556

 

ประชุมกรรมการบริหาร

ฝ่ายบริหารจัดประชุมกรรมการบริหารและกรรมการ 4 ภาคี  ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม อาคารเลโอฯ

 

รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครู ดีเด่น

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร และผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2556 ที่บ้านผู้หว่าน และร่วมรับรางวัลโดยมี พระอัครสัฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาของเรา ได้รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครู ดีเด่น จำนวน 4 ท่านและห้องสมุดดีเด่นด้านส่งเสริมการอ่าน รางวัลโล่ทอง ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

 

ปฐมนิเทศครูและต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดปฐมนิเทศครูและต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ และ ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นประธานร่วมติดดอกไม้ต้อนรับครูใหม่  เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม
 2556

 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษา งานวิชาการ จัดอบรมครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 โดย ซิสเตอร์ ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ประธานจัดงานและคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธานเปิดอบรมพร้อมให้โอวาท เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับโครงสร้างงานของฝ่ายการศึกษา เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556

 

ตัญญุตา-มุทิตาจิตครูเกษียณ

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษาจัดงานกตัญญุตา-มุทิตาจิตครูเกษียณ ให้แก่คุณครูบุญรอด ศรีศร และครูณัฐสุชา คงรวยทรัพย์
ซึ่งครบเกษียณในวันที่ 30 เมษายน 2556 ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
  ประธานจัดงานและคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธานวจนพิธีกรรม พร้อม ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมพิธีกตัญญุตา-มุทิตาจิต ครูเกษียณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2556

 

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษาจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรม พร้อมให้โอวาทเปิดการประชุม และ ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้ช่วยทุกฝ่าย ชี้แจงงานของแต่ละฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจในการพัฒนาบุตรหลานของผู้ปกครองของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม  2556

 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com