Assumptionsuksa School - ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

               โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดแนว
     ปรัชญาการจัดการศึกษาคาทอลิก  เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
     ประถมศึกษา ระดัมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรในระดับมัธยมตอนปลาย

  อักษรย่อของโรงเรีย-> อสศ. / A.S.
 
  ปรัชญาโรงเรียน-> การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต
 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน-> รักและรับใช้
 
  สถานที่ตั้ง->
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 22-23 ซอยเจริญกรุง 40  
ถ.เจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  บนเนื้อที่ 7-8 ไร่
 
  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน->


 

อสศ.          หมายถึง  อักษรย่อของคำว่า “อัสสัมชัญศึกษา”
วงกลมใน    หมายถึง  เราอยู่ในโลกของการจัดการศึกษา การศึกษา  จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทันเหตุการณ์
วงกลมนอก  หมายถึง โลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมผัส เป็นไป  อย่างกลมกลืนกับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา
                                คือระบบการจัดของหน่วยงานที่เราต้อง  สังกัดอยู่
กิ่งราชพฤกษ์ หมายถึง ความสามัคคี ความร่มเย็น
 
  สีประจำโรงเรียน->
สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง
 
  โครงสร้างอาคาร-> ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง ได้แก่
อาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลัง อาคารมารีอา และอาคารปีกมารีอา
อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารเซซีรีอา
อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเทเรซา
อาคารเรียนกิจกรรม-ห้องประชุม 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
อาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
มีห้องเรียน  58 ห้อง  ห้องกิจกรรม  30 ห้อง รวมทั้งสิ้น  88 ห้องเรียน
 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์-> 1.   จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.   ซื่อสัตย์สุจริต

4.   ใฝ่เรียนรู้

3.   มีวินัย

5.   อยู่อย่างพอเพียง  สามารถพัฒนาตนเองและผู้อื่น
6.   มีความเพียรทนและมุ่งมั่นในการทำงาน
7.   รักความเป็นไทย  สุภาพ 
8.   มีจิตสาธารณะ  รักและรับใช้
9.   มีความเป็นหนึ่งเดียว
10. เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
 2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved