Assumptionsuksa School - ฝ่ายบริหารทั่วไป

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

     
   
   ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
 
     
   
   คุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 
     
คุณครูภัคชญา เชื่อถือ
กรรมการ
คุณครูธิติยา พงศ์ศิริไพศาล
กรรมการ

คุณครูลลิตสา ศุภโชคพัฒนพงศ์
กรรมการ
     
คุณครูพรประภา  นาคทอง
กรรมการ
คุณวายุณี ดีใจ
กรรมการ
คุณครูบุญชัย  หอมสุคนธ์
กรรมการ
     
คุณครูเอกชัย แพร่สิริ
กรรมการ
คุณวราภรณ์ นาโก
กรรมการ
คุณรุ้งทิวา แก้วสาร
กรรมการ
     
 
คุณสามารถ มงคลธรรมจร
กรรมการ
  คุณครูอารีย์  ผิวเกลี้ยง
กรรมการและเลขานุการ
     

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved