Assumptionsuksa School - ฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

     
   
    ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
 
     
 
 คุณครูเยาวนิจ ทองตัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย
    คุณครูชญาดา พยัฆศิริ
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย
     
คุณครูวาสนา ดีผดุง
กรรมการ
คุณครูวิไลวรรณ วงษ์อยู่
กรรมการ
คุณวรรณิศา ทัพภิลา
กรรมการ

     

คุณครูนงเยาว์ ศารทูลทัต
กรรมการ
คุณครูเปรมฤดี บุญสมบัติ
กรรมการ
คุณครูปัททมา เจียรอุทัยธำรงค์
กรรมการ
     
คุณครูเสาวณีย์ ท้วมสม
กรรมการ
คุณครูเบญจพร สีจันทร์เพ็ญ
กรรมการ
คุณครูสมปอง เลิศหัตถกรสาธิต
กรรมการ
      คุณนริศรา แน่นสิงห์
กรรมการ
คุณครูพรหมภัสสร ศรีสุวรรณ์
กรรมการ
คุณครูภัทร์ธีรา บุญถนอม
กรรมการ
     
คุณครูสุรีรัตน์ วันเพ็ง
กรรมการ
คุณครูหทัยชนก กิจสวัสดิ์
กรรมการ
คุณสังวาลย์ จารุการ
กรรมการ
     


 
คุณครูปัทมาพร ชำนาญกุล
กรรมการ
คุณครูศรัญญา แสงดอกไม้
กรรมการและเลขานุการ
 
     
     
     
     
     

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved