โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 846
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนาง มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณซึ่งเป็นศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนด้วยความรัก เมตตา มีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี เริ่มงานด้วยวจนพิธีกรรมโดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์พรทิพย์ กันทูคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรม ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ จากนั้นมีการ จัดขบวนแห่พระนางมารีย์เข้ามาในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ผ่านแถวนักเรียนที่ยืนต้อนรับขบวนแห่ ไปยังลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา และทำพิธีถวายดอกไม้แด่พระนางมารีย์นอกจากนี้ฝ่ายจิตตาภิบาลได้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระนางมารีย์ประกอบจินตลีลา ประเภททีมๆละ 15 คน จัดประกวด ณ เวทีลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา