โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 912
วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รู้จักการสังเกต กล้าคิดกล้าถาม และเกิดความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ตรง มีฐานกิจกรรมให้ความรู้