วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา เรียนรู้กิจกรรมการทดลองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันรถพลังยางการแข่งขัน STEM สะพาน การแข่งขัน Science Show เป็นต้น และยังมีฐานกิจกรรมให้ความรู้ แบ่งเป็น 4 โซน
วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา เรียนรู้กิจกรรมการทดลองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันรถพลังยางการแข่งขัน STEM สะพาน การแข่งขัน Science Show เป็นต้น และยังมีฐานกิจกรรมให้ความรู้ แบ่งเป็น 4 โซน