โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ภาพกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ฮิต: 279
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561 ของนักเรียนชั้น ป.1 – 5 และชั้น ป.6– ม.5 ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนได้เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของ STEM โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้การอบรมและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้