โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 586

เด็กหญิงปลายฟ้า   ลือวิโรจน์ ม.2/1

เด็กหญิงภัณฑิรา    ศุภทวีวุฒิ ม.2/2

เด็กหญิงอุษณีย์มาศ ฉันทนาวรวัฒน์ ม.2/4

เด็กหญิงภาสิตา      ธัญนันทน์ ม.3/1

เด็กหญิงรัศมิ์ภัชสรณ์ จันทิชัย ม.3/1

เด็กหญิงกัญญาวีร์   พุฒิสกุลวงศ์ ม.3/2

เด็กหญิงอนัญญา    รัตนกิจกุล ม.3/2

เด็กหญิงธันยาภรณ์  อนุสรณ์วงศ์ชัย ม.3/2

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เชื้อกสิการ ม.3/2

เด็กหญิงนภามณี     อาเก็บ ม.3/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”