โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 620
วันศุกร์ที่ 31สิงหาคม2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนในเขต 1ได้ร่วมกันจัดงาน“วิชาเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษากรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ โครงงาน และฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆในเขต 1 อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงสากล เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมงาน