โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 562
วันที่18 – 19 กันยายน 2561 ทางฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมสารนิทัศน์เพื่อจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการทำกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดแสดงผลงาน ณ บริเวณลานเกียรติยศ อาคารมารีอา