โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 543
วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 – ม.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบูรณาการ ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมฝึกประสบการณ์การทำงานเป็นทีม โดยวิทยากรเป็นครูต่างชาติเจ้าของภาษาจาก Siam Computer& Language Institute ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี