โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 778
วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบในการทำงาน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีทักษะ รู้จักช่วยเหลือตนเองมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งเนตรนารีได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี มีประสบการณ์ตรง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้