โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 720
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาณ สวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอนสแควร์เพื่อให้เด็กปฐมวัยสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง สามารถใช้ทักษะชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและและถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่พบเห็นได้