โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 626
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนด้วยความรัก เมตตา มีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ที่ปรึกษาจิตตาภิบาลซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์พรทิพย์ กันทูผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมวจนพิธีกรรม จากนั้นถวายดอกไม้แด่พระหฤทัยฯ ณ เวทีลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอาและในระหว่างวันที่ 11 –14มิถุนายน2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เช่น การจัดนิทรรศการความรู้ เรื่อง พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า กิจกรรมตอบคำถามในหัวข้อครบเครื่องเรื่องพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดหลังห้องเรียน ประกวดการแต่งกลอนสุภาพในหัวข้อ “พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าต้นแบบความรัก”กิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ต้นแบบความรัก” และมีการเขียนบทภาวนาถวายแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า