โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 205
วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Camp สนุก Kids – The Fairy Tales”โดยวิทยากรจากสถาบันICreationณ หาดหฤทัยอ.ชะอำ จ.เพชรบุรีวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ มีดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้ มี 10 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 พรมวิเศษของAladdin ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดเรื่องรูปเรขาคณิต และฝึกความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบผลงานจากรูปเรขาคณิตต่างๆ ฐานที่ 2 Beauty And The Beast ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เรื่องการนับ และฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะของตัวเลข ฐานที่3 Cinderella ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการคาดคะเน การตวง การวัด การสังเกต ฐานที่ 4 Frozen :Elsa ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการฟัง การนับและการคิดคำนวณ ฐานที่ 5 Frozen : Anna ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เรื่องมิติสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ การจัดตำแหน่ง ฐานที่ 6 Rapunzel ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดลำดับ การคาดคะเนน้ำหนัก การชั่ง ฐานที่ 7 Shrek ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา การสังเกต จดจำและบรรยายรูปพรรณสัณฐาน และเรียนรู้เรื่องทิศ และตัวเลขในชีวิตประจำวัน ฐานที่ 8 Sleeping Beauty ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การนับ ฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร การคิดเลขเร็ว ฐานที่ 9 Snow White And the Seven Dawarfs ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การสังเกตและจดจำ การแยกประเภท การเรียงลำดับ ฐานที่ 10 The Little Mermaid ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการท่องสูตรคูณ และการนำไปใช้ เรียนรู้เรื่องเงิน