โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 268
วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ณ โชติกาธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีทักษะในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในฐานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  กิจกรรม Math Combine เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่จับคู่วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการโดยจะมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. Math Station นักเรียนจะต้องใบ้คำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เพื่อนในกลุ่มตอบคำนั้นออกมาให้ได้ โดยที่นักเรียนจะต้องไม่พูดคำนั้นออกมา 2. Math Geo Dome คณิตศาสตร์กับศิลปะนักเรียนจะต้องนำกระดาษรูป สามเหลี่ยมด้านเท่าและสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มาตัดและประกอบกันให้เป็นรูปโดมตามแบบ เพื่อเป็นการศึกษารูปเรขาคณิตที่เปลี่ยนจากสองมิติเป็นสามมิติ 3. Math Tube นักเรียนนำหลอดมาต่อเป็นทาง เพื่อลำเลียงลูกปิงปอง ให้ลงแก้วโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นคะแนนพิเศษเช่น ทางโค้ง ความสูง ความต่างระดับของสะพาน  กิจกรรม Math Game โดยจะมีเกมให้เล่นทั้งหมด 2 เกม ดังนี้ 1. Math Blind ให้นักเรียนใบ้รูปภาพที่สร้างจากรูปเรขาคณิตต่อกันเป็นแถวจนครบทุกคน โดยทีมที่ชนะคือภาพที่วาดของมาเหมือนภาพต้นฉบับมากที่สุด 2. Math Parabola กิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องวางแผนป้องกันกระสุนกระดาษจากเพื่อนให้ได้มากที่สุด  กิจกรรม Walk Rallyจะมี 6 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนานดังนี้ 1. Math Loop ฉุบ 4. Math Equation Gossip 2. Math Detective 5. Math Ice 3. Math Location 6. Math Count  กิจกรรม Math Lifeกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่บอกประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรในอนาคต  กิจกรรม Math Guruกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ประวัติความเป็นมา และผลงานที่สำคัญของนักคณิตสาสตร์แต่ละท่าน  กิจกรรม Math Kahootกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์และเชาวน์ปัญญา ซึ่งจะให้นักเรียนจับกลุ่ม 1 – 4 คน ซึ่งจะใช้โปรแกรม Kahootในการตอบคำถาม