โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม อาคารนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย จ.นครปฐม ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน และคณิตศาสตร์ 1 คน 3. คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 4. คุณครูกฤติยา จรัสพัฒน์ ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับโรงเรียน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 5. คุณครูวาสนา ดีผดุง ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับปฐมวัย ระดับโรงเรียน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 6. ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา อุทิศตนในชีวิตนักบวช 25 ปี และปฏิบัติงานในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 18 ปี