โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 297
ในวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาโดยท่านผู้บริหาร คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าจากประสบการณ์ตรงเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกจากรั้วอัสสัมชัญศึกษา ด้วยใจอันเข้มแข็งบนพื้นฐานคุณธรรมดีงาม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านทางกิจกรรมมากมาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ และในโอกาสนี้ท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร. สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการได้มอบปัจฉิมโอวาทให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นความอบอุ่นใจที่นักเรียนได้สัมผัสถึงความเอาใจใส่ดูแลรวมทั้งการสนับสนุนทุกด้านจากผู้ใหญ่ใจดีของบ้านขาวแดงหลังนี้เสมอ