โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 136
    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และมีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรต่างๆ ในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนักเรียนที่พวกเขาจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองและร่วมรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วย กิจกรรมที่อัสสัมชัญศึกษาได้ทำคือ การรณรงค์ให้ผู้ปกครองดับเครื่องยนต์เมื่อจอด กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ถูกวิธี และสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน การเปลี่ยนสถานที่เข้าแถวเป็นในอาคารเรียน การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ป้ายนิเทศความรู้ PM2.5 และกิจกรรมทั้งหมดนี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายลง