โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 570
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมหยุดยั้งยาเสพติด และอบายมุข โดยมีซิสเตอร์ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวรายงานพร้อมกับการกล่าวคำปฏิญาณของนักเรียนทุกคน ที่จะไม่เสพ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข จากนั้นซิสเตอร์กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยกิจกรรมการแสดงการออกกำลังกายและละครสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆและมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนักเรียนออกเดินรณรงค์และแจกแผ่นพับให้ความรู้ในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน และในระหว่างสัปดาห์ได้จัดให้มีกิจกรรม เช่น กิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรตำรวจ สน.บางรัก เพื่อให้รู้เท่าทันและระมัดระวังตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนั้นบริษัท Cartoon Club ได้มาจัดกิจกรรมในโครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอนเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด แต่ละกิจกรรมนั้นนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งจากภายในโรงเรียนและจากภายนอกโรงเรียนอีกด้วย