โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 687
วันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษาและกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน มีจิตสำนึกต่อสังคม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตระหนักถึงความเป็นไทย และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของอาเซียน ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดธงชาติอาเซียนและชุดประจำชาติอาเซียน จากผู้แทนนักเรียนชั้นอนุบาล และมัธยมศึกษา วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงเพลง Asean Way และมีการแสดงศิลปะประจำชาติอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 4.0 เป็นต้น และยังมีฐานกิจกรรมให้ความรู้ ดังต่อไปนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 ASEAN Prosperity ฐานกิจกรรมที่ 2 อสศ.งามอย่างพอเพียง ฐานกิจกรรมที่ 3 State and Law ฐานกิจกรรมที่ 4 Evolution History ฐานกิจกรรมที่ 5 350 ปี มิสซังสยาม