รวมกิจกรรม ปี 61

การแข่งขัน: เวทคณิต ม.1- ม.3

เด็กหญิงกุลกันยา ชินพานิช นักเรียนชั้น ม.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

การแข่งขันเวทคณิต ม.1- ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

การแข่งขัน: การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3

1. เด็กหญิงพรนัชชา วิวัฒน์บุตรสิริ ชั้น ม.3/1 
2. เด็กหญิงณัชชา จักราบาตร ชั้น ม.3/1 
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์ กรีดกราย ชั้น ม.3/3 
4. เด็กหญิงปิยวรรณ จัดวงษ์ ชั้นม.3/4 
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กฤษณะสมิต ชั้น ม.3/4

รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68