การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงณัฐธิดา    กาญจนโนภาส   ป.2/1

- โล่และเกียรติบัตรรางวัลเกียรติคุณ

ผู้ตั้งปณิธานความดีทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน ๑ ปณิธานความดี เพื่อแม่

- รางวัลเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบดีเด่น ปี 2018

งานเดินพรมแดงและเดินแบบ รักษ์ผ้าไทย รายการ AEYRISTA CLUB ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงวริศรา        จำรัสสกุล   ป.6/3

เด็กหญิงธวิณพร      ศิริถาวรสันติ์   ม.1/1

เด็กหญิงญาณิศา      บุญยะ  ม.1/1

เด็กหญิงอะนาลิส     ฉัตรฐาสุวรรณ์ บอสเวลล์   ม.1/1

รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และ gift voucher มูลค่า 4,000 บาท

การประกวด wacoal bloom dancing contest ปีที่ 2 ในรุ่นอายุ 12 – 14 ปี

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงพิมพ์พิศา   นวกิจวิบูลย์   ป.5/1

รางวัล ICONSIAM SMART GIRL พร้อมของที่ระลึก

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงทอฝัน      เลิศวรรณวิทย์   ป.6/3

โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาศิลปะ)

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อาชาไอศวรรย์   ม.3/1

เด็กหญิงครองขวัญ   วงศ์หทัยไพศาล   ม.3/1

นางสาวณัชชา       ศุภเสรีสกุล   ม.5/3

นางสาวเบญญาภา   อภิสิทธิ์ชัยสกุล   ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาศิลปะ)

เด็กหญิงพิฐชญาณ์   ลิมป์ธีระกุล   ป.3/1

เด็กหญิงดารวันต์    ดิษฐะบำรุง   ป.3/1

เด็กหญิงไอศิกา      พลบุตร   ป.6/2

เด็กหญิงกันต์นิษฐา  อัศวชุติธำรง   ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพิมพ์มาดา  ม่วงสอนเขียว   ม.4/1

นางสาวพิชญานิน    โรจน์มหามงคล   ม.4/2

นางสาวศศิวิมล       ปภาวัฒนานนท์   ม.4/3

นางสาวมนสุภัค    สุพรหมธีรกูร   ม.5/1

รางวัลเกียรติบัตรชมเชย

การประกวด S.G K - POP Cover Dance Contest 2018

งานสัปดาห์ดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music Festival 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพลอยตะวัน บุตรดาพงษ์   ม.6/1

นางสาวมิยู            ทากูจิ   ม.6/3

นางสาวสุชานาถ     อำมฤต   ม.6/6

นางสาวกรวณิชช์    พานิชเจริญ   ม.6/7

นางสาวนิชกานต์    ลือชัยเฉลิมสุข   ม.6/8

นางสาวมายธิดา     วาสี   ม.6/8

นางสาวปรียาวัธน์   เพียนทอง   ม.6/8

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวด S.G K - POP Cover Dance Contest 2018

งานสัปดาห์ดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music Festival 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจินหลิง   ขะพินิจ ม.4/2

นางสาวปิยธิดา    ชูชื่น ม.4/4

นางสาวอนัญญา   อุประ ม.4/4

นางสาวไพรำ      จันตระกูล ม.4/4

นางสาวรมิดา      แสงกิติโกมล ม.4/5

นางสาวรัชชดา    นิลกำแหง ม.5/1

นางสาวศุภกร     วรปิยวัฒน์ ม.5/3

นางสาวเวรุริยา    สุชิน ม.5/3

นางสาวยุวรินทร์   รตนะสิริโรจน์ ม.5/4

นางสาวธันย์ชนก  ปัฐน์บวรมงคล ม.5/5

นางสาวภัทราพร  พิกุลทอง ม.5/5

นางสาวอังศุวาล   อุปถัมป์ ม.5/5

นางสาวนุชนาฎ    ทองศรีเกตุ ม.6/8

นางสาวนันท์นภัส รุ่งภาสกร ม.6/8

ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขัน ร้องเพลงสากลประสานเสียงภาษาอังกฤษ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงณัชชา        จิรธนัง ม.3/1

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา    อาชาไอศวรรย์ ม.3/1

นางสาวอรุชา         ศรีกาลรา ม.4/3

นางสาวนินนี่          ดาวลอย ม.5/4

นางสาวนงค์ณภัทร์   ธนเมธีกรณ์ ม.6/2   (แถวบน)

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

เนื้อหาอื่นๆ...