โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50

รางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน และคณิตศาสตร์ 1 คน

รางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา อุทิศตนในชีวิตนักบวช 25 ปี และปฏิบัติงานในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 18 ปี

รางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระดับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560

พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท