2540

ต่อเติมชั้น  อาคารมารีอา  ปีกด้านตะวันออก  และส่วนกลางทำเป็นหอพักและที่พักซิสเตอร์