2542

ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ โดยสร้างหลังคาคลุมสนามหลังอาคารมารีอาด้านติดวัดสวนพลู รื้อกำแพงโถงใต้ตึกมารีอาออกให้บริเวณใต้ตึกต่อเนื่องกับสนามที่สร้างหลังคาใหม่ ปรับขนาดห้องสมุดโดยขยายออกมาถึงระเบียงเดิม ทำให้กว้างและมีบรรยากาศโปร่งตาขึ้น