2546

โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการโรงเรียนเครือข่ายนำร่องในระดับ ป.2,
ป.5, ม.2 และ ม.5