2549

ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสองระดับดีทุกมาตรฐาน