2554

เปิดโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ (Gakken) จากประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับนักเรียนชายในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3)
เปิดใช้ห้องกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) ในการเรียนการสอน จำนวนสองห้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบสามระดับดีมากในทุกระดับ
ได้ทำพื้นสนามบาสใหม่ และทำอัฒจรรย์