2557

เปิดรับนักเรียน  Special Intensive English Program ใช้ครูเจ้าของภาษา สอนใน 5 วิชา ระดับ ป.1-4 ม.1 และ ม.4
เปิดรับนักเรียน Gifted ห้องวิทย์-คณิต ระดับ .1 และ ม.4
ทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ใหม่ 
ใช้ Computer All In One และ TV 4 ด้าน
ใช้อาคารห้องประชุมชั้น 4 เป็นโบสถ์ อาสนวิหารปิดปรับปรุงชั่วคราว
ได้รับการรับรองโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล
ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัล จากองค์สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส