2496

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา