2498

วันที่ 21 มิถุนายน 2498 กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล