2516

โรงเรียนปรับปรุงสนามใหญ่ และขยายตึกเรียนจากตึกมารีอาเดิมออกไปอีก สองปีก