Vision

 วิสัยทัศน์ (Vision)

     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสร้างความพร้อมของผู้เรียนสู่อาเซียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีทักษะการคิด เป็นนักประดิษฐ์ผลงานที่สร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม พร้อมสู่มาตรฐานสากล