รางวัลนักเรียนและครู

Start slideshow

การจัดแข่งขันคัดอักษรจีนระดับส่วนกลาง

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดอักษรจีนกับนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนหรือสถานบันต่างๆ โดยสถาบัน OKLS เป็นผู้จัดการแข่งขัน…

6 images

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิทยาศาสตร์

1 image

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบันจึงได้ส่งเสริมทักษะทางภาษาและมีการจัดแข่งขันคัดอักษรจีนในระดับโรงเรียน เมื่อวันที่…

12 images

การแข่งขันภาษาจีน

1 image

การแข่งขันยิมนาสติก

1 image

รางวัลสำหรับโรงเรียนและครู

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่านผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ…

7 images