กิจกรรมเด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ ย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กแผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม เด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ประจำ ปีการศึกษา 2561สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่1–3 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561เวลา 8.05– 5.30น.ณลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขอนามัยที่ดี มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่ควรระวังและสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวได้โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฐานกิจกรรมที่ 2 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรคท้องร่วง(อาหารเป็นพิษ) ฐานกิจกรรมที่ 3 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรคหวัด (ทางเดินหายใจ) ฐานกิจกรรมที่ 4 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ฐานกิจกรรมที่ 5 เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
Start slideshow

รวม 13

39 images