16 พ.ย. 61 ทัศนศึกษาปฐมวัย 15/11/18

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาณ สวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอนสแควร์เพื่อให้เด็กปฐมวัยสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง สามารถใช้ทักษะชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและและถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่พบเห็นได้
Start slideshow