กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "สะเต็มศึกษา"
 
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "สะเต็มศึกษา" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาด้วยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานในการเรียนพร้อมฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยประสบการณ์จริง เป็นพื้นฐานให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 
main image
Previous  1 / 69   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow