การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรม
 
           วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียน หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  GPAS 5 Steps" การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยมี ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
main image
Previous 1 / 69   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow