อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้"
 
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้" โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ มาเป็นวิทยากอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่งความรักตามคุณค่าพระวรสารสู่แผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิกที่มุ่งเน้น "พัฒนาคนทั้งครบหมายถึงพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นคนเพื่อผู้อื่น"
main image
Previous  1 / 55   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow