อบรมเชิงปฏิบัติการ "Grammar ยุค 5G"
 
             วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมกับสถาบัน G 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Grammar ยุค 5G" โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรครูในด้านภาษาอังกฤษและกระตุ้นให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
main image
Previous   1 / 16   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow