ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
 
            วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดประชุมครูโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มสาระร่วมกันระดมความคิด และบูรณาการ GLOBAL COMPACT ON EDUCATION ลงสู่แผนกิจกรรม/โครงการให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติอย่างแท้จริง
main image
Previous  1 / 17  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow