การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

             วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมกับสถาบันพันาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร เลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูรู้และเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผล  เพื่อ่งเสริมให้ครูมีทักษะสามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน  รวมทั้งให้ครูเห็นความสำคัญและนำผลการประเมินไปใช้ได้อย่างุ้มค่า
 
main image
Previous  Next
 Please wait! Loading...
SlideShow