พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 
             วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565  พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของผู้ที่นับถือาสนาคริสต์  ในกาลนี้บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และจัดบริการอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
main image
Previous 1 / 22   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow